Vad är UNI-passet?

Med ett UNI-pass är det möjligt för en enskild medlem av ett fackförbund som är anslutet till UNI Global Union, att behålla sitt fackliga medlemskap i hemlandet och få tillgång till ett inflytelserikt nätverk genom att bli gästmedlem i ett fackförbund i landet där de arbetar under en viss tid.

Ditt UNI-pass ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt ta kontakt med rätt fackförbund i destinationslandet och få tillgång till olika former av solidaritet och stöd som UNI-anslutna förbund erbjuder sina medlemmar. Detta kan inkludera erbjudandeav tjänster såsom granskning av anställningsavtal eller råd om lokala arbetsvillkor.

Klicka här för att ansöka om UNI-passet. När det är gjort kommer ditt förbund i hemlandet att informeras därom och kommer att kontrollera att du betalat medlemsavgiften. Du måste vara medlem och ha betalat medlemsavgiften i ett av UNIs medlemsförbund i ditt hemland för att ansöka om UNI-passet.

Efter det skickas din ansökan till UNI Global Union för slutgiltigt godkännande. När ansökan bekräftats kommer du att kunna logga in på webbsajtens skyddade sidor och få tillgång till vår lista över medlemsförbund runt om i världen.

Vem är UNI-passet till för?

UNI-passet är ett initiativ för att stödja medlemmar som accepterar en lång eller kort utstationering utomlands som en del av deras nuvarande anställning, eller som en helt ny möjlighet. ILO (International Labour Organisation) uppskattar att det finns 150 miljoner gästarbetare i världen. Nästan 107 miljoner gästarbetare – 70 procent av totalen – arbetar inom tjänstesektorn. UNI, och dess anslutna fackförbund, representerar anställda inom tjänstesektorn. Detta är den snabbast växande sektorn i den globala ekonomin och förväntas utgöra 90 procent av alla nya jobb under det kommande årtiondet.

Hur använder man UNI-passet?

Innehavaren av ett UNI-pass kan förvänta sig att få information om vilka UNI-anslutna fackförbund som bedriver verksamhet i bestämmelselandet. Om flera fackförbund bedriver verksamhet i bestämmelselandet kan UNI-passinnehavare välja hos vilket fackförbund de vill bli gästmedlem under programmet för UNI-passet. Innehavaren av UNI-passet måste då kontakta fackförbundet i bestämmelselandet.

En UNI-passinnehavare kan förvänta sig att bli välkommen som gästmedlem i ett fackförbund i bestämmelselandet, om innehavaren arbetar i landet, inom verksamhetsområdet, och om denne fortfarande är betalande medlem av ett fackförbund i hemlandet. En UNI-passinnehavare ska uppfylla de samma krav som rör bl.a. akademisk kompetens, eller specialistregistrering, som gäller för liknande medlemmar av fackförbundet i bestämmelselandet.

Vilka förmåner medför ett UNI-pass?

Att använda UNI-passet för att bli gästmedlem i ett fackförbund i bestämmelselandet ger inte passinnehavaren fullt medlemskap i det förbundet.Vad innehavaren av ett UNI-pass kan förvänta sig få tillgång till är vissa av de tjänster som tillhandahålls av förbundet i bestämmelselandet under dennes vistelse där, eller till dess UNI-passet upphör att gälla. Inom ramen för programmet för UNI-passet förväntas att en gästmedlem erbjuds ett antal förmåner som överenskommits av förbundet i bestämmelselandet.

Förbundet i bestämmelselandet har rätt att ensidigt avgöra hur omfattande tjänster man erbjuder till en gästmedlem, samt för vilken tidsperiod. I praktiken kan den typ av tjänster som tillhandahålls variera mellan olika fackförbund. De kan innefatta erbjudande om rådgivning i frågor om arbetsmarknadsvillkor, information om löner, eller avtal om att företräda gästmedlemmen i juridiska frågor som rör arbetsrätten.

Inom ramen för programmet för UNI-passet är det gästmedlemmens ansvar att i förväg ta reda på vilka tjänster som erbjuds, och vilka som inte erbjuds, och sedan ordna de eventuella tilläggstjänster som krävs. Under inga omständigheter kan en gästmedlem med ett UNI-pass förvänta sig att kunna rösta, söka valbar plats, eller bli vald till förtroendeställning så länge som denne endast är gästmedlem. Det finns en förväntan inom ramen för programmet för UNI-passet att en gästmedlem endast har tillgång till de förmåner som fackförbundet i bestämmelselandet har gått med på att tillhandahålla utan kostnad. Detta är villkorat av att UNI-passets innehavare fortsätter sitt medlemskap i fackförbundet i hemlandet, och att alla medlemsavgifter har betalats.

Hur länge är UNI-passet giltigt?

Innehavaren av UNI-passet kan räkna med att beviljas gästmedlemskap i ett värdförbund i destinationslandet under en period på upp till tre år åt gången. UNI-passet upphör att gälla när gästmedlemmens arbetssituation inte längre ger upphov till medlemskap eller om personen upphör att vara medlem i fackförbundet i hemlandet.

Hur mycket kostar UNI-passet?

UNI-passet får du utan extrakostnad så länge som du är medlem och har betalat medlemsavgiften i ett av UNIs medlemsförbund.